wAtErwEED

waterweed,英语单词,主要用作为名词,意为伊乐藻;水蕴草。短语搭配canada waterweed 加拿大伊乐藻waterweed groth

(1) [water grass]∶几种禾草或禾草状植物中的一种,繁盛生长在潮湿地方的 (2) [waterweed]∶任何漂浮水面或沉底的水生植物 英文翻译 1.(有水源和草的地方) water and grass 2.(水生植物) waterweeds; water plants;

相关文档

waterweed
水草(汉语词语)
xyjl.net
gsyw.net
bfym.net
9647.net
qimiaodingzhi.net
电脑版